Ochrana osobných údajov

8.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR si Poskytovateľ prostredníctvom tohto dokumentu plní svoju informačnú povinnosť v zmysle článku 13 GDPR.

8.2 Uzavretím zmluvy v zmysle článku I ods. 1.1 týchto VOP medzi Poskytovateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Prevádzkovateľ„) a Odberateľom (ďalej pre účely tejto časti podmienok ako „Dotknutá osoba„) vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”). V tejto súvislosti je Prevádzkovateľ oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, a to na základe osobitnej písomnej zmluvy..

8.3 Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TRIMARCH s.r.o., so sídlom 1. mája 45, 90201 Pezinok, IČO: 50 195 034, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109345/B, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb za podmienok uvedených nižšie. Prevádzkovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať na e-mailovej adrese ivana@okomarchitektky.sk alebo telefónne číslo 0918 49 87 95.

8.4 Zdrojom osobných údajov je Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od Dotknutej osoby nasledovne: Dotknutá osoba ich vyplnila a poskytla (i) pri uzatváraní Zmluvy (ii) prostredníctvom osobitného formulára na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.okomarchitektky.sk alebo tým (iv) že navštevuje a využíva internetovú stránku Prevádzkovateľa. .

8.5 Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je, prípadne môže byť: (i) uzavretie a plnenie Zmluvy, na základe ktorej budú Dotknutej osobe poskytované služby Prevádzkovateľa (tzv. zmluvná požiadavka), (ii) plnenie právnych povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z GDPR, Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (tzv. zákonná požiadavka), (iii) priamy marketing – zasielanie emailových správ s komerčným obsahom, (iv) iný účel, pri ktorom Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (v) iný účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje Dotknutej osoby pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a Zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely má Prevádzkovateľ zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečí taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe, ktorú nebude možné viac identifikovať), (vi) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom.
8.6 Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je (i) plnenie Zmluvných povinností voči Dotknutej osobe, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa a (iv.) slobodný a nepodmienený súhlas udelený Dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa odseku 8.5 (iii) až (v) tejto časti VOP, pričom spracúvanie na účel priameho marketingu sa súčasne považuje za oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle recitálu 47 GDPR.

8.7 Prevádzkovateľ spracúva na účely (i) objednania služby prostredníctvom Webového sídla a dodania služby nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, údaje o objednanej službe a údaje súvisiace s platbou za službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanej službe a údaje uvedené dotknutou osobou pri uplatnení reklamácie.

8.8 Príjemcami vyššie uvedených osobných údajov sú nasledovné osoby :

8.9 Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu ich spracúvania, maximálne však po dobu 10 rokov.

8.10 Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvných povinností ohľadom dodania služieb ponúkaných Webovým sídlom a deklarovaných zo strany Poskytovateľa a Odberateľ je povinný ich poskytnúť. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov Poskytovateľ nemôže garantovať Odberateľovi riadne plnenie zmluvných povinností ohľadom dodania služieb Webovým sídlom.

8.11 Odberateľ vyhlasuje, že pred získaním a začatím spracúvania jeho osobných údajov zo strany Poskytovateľa mu boli riadne oznámené všetky skutočnosti v zmysle článku 13 GDPR.

8.12 Odberateľ vyhlasuje a súhlasom s týmto dokumentom potvrdzuje, že Poskytovateľovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

8.13 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právoodvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Poskytovateľa:

i. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
ii. zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
iii. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
iv. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

8.2 Na marketingové účely budú osobné údaje Odberateľa spracúvané Poskytovateľom len v prípade, ak to Odberateľ odsúhlasí zaškrtnutím osobitného políčka pri zadávaní/tvorbe objednávky na Webovom sídle. Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Odberateľ na dobu desiatich rokov. Odberateľ je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.